Namacalne, Naukowe Dowody dla Sensu Wiary w Boga!
___________________________________________________________________________________________________________
Prawda o Jezusie i Ewangeliach
- Dowody na Boskość Jezusa:

„I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze,
uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli,
że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli
życie w imię Jego”

- (Ewangelia Jana, 20, 30–31).
Jezus uzdrawia w mieście, źródło: Wikimedia Commons, licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brooklyn_Museum_-
_All_the_City_Was_Gathered_at_His_Door_(Toute_la_ville_%C3%A9tant_%C3%A0_sa_porte)_-_James_Tissot_-_overall.jpg
"Fakt, że Chrystus powstał z martwych trzeciego dnia z całą
ciągłością ciała i duszy - tenże fakt wydaje się tak pewny, jak
posiadane dowody historyczne, które mogą to potwierdzić".

- Profesor Edwin Gordon Selwyn.
Podstawowe Dowody na Boskość Jezusa:

Dowód: A./ - (Proroctwa o Jezusie):
Już na wiele setek lat przed narodzinami Jezusa Chrystusa wielu Proroków w
szczegółach przepowiedziało czas, miejsce i okoliczności Jego narodzin, jak
również dokonywane przez niego cuda, Jego misję, ukrzyżowanie, zdradę przez
ucznia i Jego Zmartwychwstanie. Wszyscy ci Prorocy żyli w różnym okresie
historycznym i zupełnie niezależnie od siebie, pozostawiając po sobie ich
spisane proroctwa. Byli to tacy prorocy jak:
Jeremiasz,  Michaesz, Psalmista,
Zachariasz, Izajasz oraz inn
i. Ich  proroctwa zostały zapisane również z
należytą dokładnością w pismach Świętej Księgi tj. w Starym Testamencie już
setki lat
przed narodzinami Jezusa.
Jak już wspomnieliśmy w podrozdziale pt.:
"Historyczny Jezus", w roku 1947 w
grotach Qumran nad Morzem Martwym
przypadkowi pasterze dokonali
przełomowego odkrycia. Odnaleźli oni tam
zapakowane w starych dzbanach prawie
wszystkie, stare rękopisy Starego
Testamentu (972 teksty), które były
pozostałością po wspólnocie religijnej
Esseńczyków z okresu ok. 1 wieku p.n.e.
(z przed narodzin Chrystusa).

Autentyczność  Manuskryptów z Qumran
tzw. („Dead Sea Scrolls”) co do
pozostałości po tej religijnej wspólnocie
żyjącej, jak ustalone, w pobliżu tychże grot
w okolicy Morza Martwego już w roku 125
p.n.e., potwierdzona jest dzisiaj przez
prawie wszystkich uznanych i liczących się
badaczy w tym zakresie, jako ostateczna.   
Te obszerne potwierdzenia i opinie
badaczy, bazują na
konkretnych
utwierdzeniach
historycznych,
paleograficznych oraz lingwistycznych, jak
również badaniach węglem C-14 i innych.
Manuskrypty z Qumran stanowią bodajże
najcenniejsze odkrycie religijne ostatnich
czasów, gdyż zawierają w sobie zapisy
oraz kopie powstałe na przestrzeni od 3
wieku p.n.e. (tj. przed narodzeniem
Chrystusa) aż do okresu 68 n.e. czyli
okresu zrujnowania osady Esseńskiej
przez legiony rzymskie.

A poniewż zawierają one w sobie wszystkie
księgi zapisu Starego Testamentu (poza
księgą Estery) oraz psalmy proroków czy
też np. księgę proroka Izajasza, itp.
sięgające wiekiem do III wieku przed
narodzinami Chrystusa, to tym samym
wtórnie i niezaprzeczalnie potwierdzają
one całkowitą zgodność i autentyczność
zapisu Staro-Testamentalnego aż do
czasów obecnych.
Wszystkie te rękopisy (manuskrypty)
zostały też skrupulatnie sprawdzone i
potwierdzone przez wszelkich specjalistów,
badaczy – naukowców. W tychże
rękopisach, jak wspomniałem, zapisane są
właśnie owe
przepowiednie proroków z
przed narodzin Jezusa
, a jest ich
sporo ponad 400. Tak, ponad 400
przepowiedni, które to bez wyjątku
wypełniły się w odniesieniu do osoby
Jezusa Chrystusa, co do joty!  
Ruiny osady Esseńczyków w okolicach
Qumran.
Źródło: Wikipedia, licencja: http://en.wikipedia.
org/wiki/File:QumranLivingQuarters.jpg
Groty Qumran, źródło: Wikipedia, licencja: http://en.wikipedia.
org/wiki/File:Kumeran4.jpg
Qumran - ruiny osady esseńskiej, źródło: Wikipedia,
licencja: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Israel_Qumran_BW_5.
JPG
Zwój Izajasza z Qumran: źródło: Wikipedia, licencja: http://en.
wikipedia.org/wiki/File:1QIsa_b.jpg
Dla przykładu podamy tu tylko 5 z tych przepowiedni (po jednej dla każdego
ze wspomnianych tu proroków)
, których potwierdzenie znajdujemy
następnie opisane w Nowym Testamencie:
Proroctwo Jeremiasza:

"Oto nadchodzą dni - wyrocznia Pana -
kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź,
jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i
domowi judzkiemu. W owych dniach i w
owym czasie wzbudzę Dawidowi
potomstwo sprawiedliwe; będzie
wymierzać prawo i sprawiedliwość na
ziemi."
(Jeremiasz 33,14-15)
Wypełnienie Proroctwa jak
Opisane w Nowym
Testamencie
:

"Rodowód Jezusa Chrystusa, syna
Dawida, syna Abrahama. [...] a Jesse
ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem
Salomona, a matką była [dawna] żona
Uriasza. [...] Jakub ojcem Józefa, męża
Maryi, z której narodził się Jezus,
zwany Chrystusem."  
(Mateusz 1,1.6.16)
+
Narodziny Jezusa, źródło: © [2009] Jupiterimages Corporation"
Prorok
Jeremiasz:

źródło: Wikipedia,
licencja: http://en.
wikipedia.
org/wiki/File:
Jeremiah_lamenting.
jpg
Proroctwo Michaesza o
Urodzinach Jezusa  w
Betlejem
:

"A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze
jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie
mi wyjdzie Ten, który będzie władał w
Izraelu, a pochodzenie Jego od
początku, od dni wieczności"
(Micheasz 5,1)
Wypełnienie Proroctwa jak
Opisane w Nowym
Testamencie
:

"W owym czasie wyszło
rozporządzenie Cezara Augusta, żeby
przeprowadzić spis ludności w całym
państwie. Pierwszy ten spis odbył się
wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był
Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy,
aby się dać zapisać, każdy do swego
miasta. Udał się także Józef z Galilei, z
miasta Nazaret, do Judei, do miasta
Dawidowego, zwanego Betlejem,
ponieważ pochodził z domu i rodu
Dawida, żeby się dać zapisać z
poślubioną sobie Maryją, która była
brzemienna. Kiedy tam przebywali,
nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.
[...] Gdy nadszedł dzień ósmy i
należało obrzezać Dziecię, nadano Mu
imię Jezus, którym Je nazwał anioł,
zanim się poczęło w łonie..."
(Łukasz 2,1-6.21)
+
+
+
Prorok
Michaesz:
źródło:
Wikipedia, licencja: http:
//en.wikipedia.
org/wiki/File:
Micah_prophet.jpg
Betlejem: źródło: © [2009] Jupiterimages Corporation"
-------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
Proroctwo Psalmisty o
Zdradzie Jezusa
:

"Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem i
który chleb mój jadł, podniósł na mnie
piętę."
(Psalm 41,10)
Wypełnienie Proroctwa jak
Opisane w Nowym
Testamencie
:

"To powiedziawszy Jezus doznał
głębokiego wzruszenia i tak
oświadczył: 'Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam: Jeden z was Mnie
zdradzi'. [...] Jezus odparł: 'To ten,
dla którego umaczam kawałek
[chleba], i podam mu'. Umoczywszy,
więc kawałek [chleba], wziął i podał
Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty
[...] A on po spożyciu kawałka
[chleba] zaraz wyszedł. A była noc."
(Jan 13,21.26.30)
Dawid- król
Izraela
, żródło:
Wikipedia, licencja: http:
//en.wikipedia.
org/wiki/File:David-icon.
jpg
Ostatnia Wiecerza Jezusa: źródło: © [2009] Jupiterimages
Corporation"
Narodziny Jezusa, źródło: Wikipedia, licencja: http://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Oberammergau_Bethlehem_Anbetung_der_K%C3%B6nige_BNM.jpg
+
Proroctwo Zachariasza o
Sprzedaniu Jezusa za
Trzydzieści Srebrników
:

(30 srebrników to przeciętna cena
sprzedaży niewolnika w owych
czasach)

"Jednak Pan rzekł do mnie: 'Wrzuć
do skarbony tę nadzwyczajną
zapłatę, której w ich przekonaniu
byłem godzien'. Wziąłem, więc
trzydzieści srebrników i wrzuciłem je
do skarbony domu Pańskiego."
(Zachariasz 11,13-13)
Wypełnienie Proroctwa jak
Opisane w Nowym
Testamencie
:

"Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem
Judasz Iskariota, udał się do
arcykapłanów i rzekł: 'Co chcecie mi
dać, a ja wam Go wydam'. A oni
wyznaczyli mu trzydzieści
srebrników" (Mateusz 26,14-15)
+
Proroctwo Izajasza o
Ukrzyżowaniu Jezusa
:

"Dlatego w nagrodę przydzielę Mu
tłumy, i posiądzie możnych jako
zdobycz, za to, że Siebie na śmierć
ofiarował i policzony został pomiędzy
przestępców. A On poniósł grzechy
wielu, i oręduje za przestępcami."
(Izajasz 53, 12)
Wypełnienie Proroctwa jak
Opisane w Nowym
Testamencie
:


A była godzina trzecia, gdy Go
ukrzyżowali. Był też napis z
podaniem Jego winy, tak ułożony:
'Król Żydowski'. Razem z Nim
ukrzyżowali dwóch złoczyńców,
jednego po prawej, drugiego po lewej
Jego stronie.
(Marek 15,25-27)
+
Prorok Izajasz:
źródło: Wikipedia:, licencja: http:
//pl.wikipedia.org/w/index.php?
title=Plik:Raffael_-
_The_Prophet_Isaiah_-_1511-1512.
jpg&filetimestamp=2009051214503
5
Judasz: źródło: © [2009] Jupiterimages Corporation"
Ukrzyżowanie Jezusa: źródło: © [2009] Jupiterimages
Corporation"
Prorok
Zachariasz
:
źródło: Wikipedia,
licencja: http://pl.wikipedia.
org/w/index.php?title=Plik:
Michelangelo_Buonarroti_03
1.
jpg&filetimestamp=2005052
0061909
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
Możliwość wypełnienia się tych proroctw przypadkowo została potwierdzona już
ściśle matematycznie
(przez wybitnych matematyków i statystyków) jako zupełnie i
w żaden sposób niemożliwa.

Wypełnienie zaledwie
7 z tych proroctw według ścisłych kryteriów zachowanych
przy obliczeniu, już wskazuje na przypadek
niezmiernie nieprawdopodobny, a
daleko jeszcze do wypełnienia ich
ponad 400 opisanych w Piśmie Świętym.
Wypełnienie się zaś ponad 400 to już ogrom niemożliwości i trudno sobie nawet
uświadomić wielkość tej liczby.

Amerykański matematyk, były kierownik wydziału matematyki w College’u (Koledżu)
w Pasadena w Kalifornii w U.S.A.
(a do którego to sam miałem przyjemność
uczęszczać)
wskazał, iż wypełnienie się zaledwie 8 z typowanych proroctw to jak:

1 do 100,000,000,000,000,000.

I tąże, wyliczoną przez niego i potwierdzoną przez innych badaczy liczbę, dzisiaj
podaje się w wielu opracowaniach dowodowych!

Zaś dla wypełnienia większości przepowiedni Amerykańscy naukowcy wyliczają tu
liczbę większą niż
1 do 1 z 80 zerami po tej jedynce.

Drodzy przyjaciele, tak wielka liczba odpowiada skądinąd dla przykładu naukowo
wliczonej liczbie ilości wszystkich (niewidocznych gołym okiem) atomów w całym
znanym nam Wszechświecie!

Źródła: “Evidence that Demands a Verdict” - Josh McDowell, “Sekrety Biblii”- Alfred Palla, Jim Lippard (2004)-
"The Fabulous Prophecies of Messiah", "Science Speaks" - Peter W. Stoner.
Tym samym, przepowiednie (proroctwa) dotyczące Jezusa i
matematyka - tj. rachunek prawdopodobieństwa w sposób zasadniczy,
i bezsprzecznie udowadniają, więc Boskość Jezusa jako Mesjasza, a
kto temu nie wierzy ten zaprzecza  ustalonym prawom dzisiejszej nauki i
logiki!
WNIOSEK:
Ewangelie i nauka Jezusa
rozprzestrzeniły się po świecie wprost
lotem błyskawicy. Przykładowo,
Papirus Rylandsa z Egiptu,
potwierdzający
Ewngelię św. Jana, a
który jest
zaledwie 20 lat  starszy
od oryginału
, wskazuje nam
niebywałe tempo w jakim Ewangelie i
Chrześcijaństwo opanowywały
odległe rejony.
Celebracja Mszy Świętej, źródło: © [2009] Jupiterimages
Corporation"
Dowód: B./ - (Natychmiastowe Rozprzestrzenienie się
Ewanbgelii po Świecie)
Dowód: C./ (Jezus Czynił Cuda)

Cuda czynione przez Jezusa i opisane w dobrze udokumentowanych już dzisiaj
Ewangeliach (jak przedstawione w podrozdziale pt.
"Prawda o Ewangeliach") są
tym, co trafiło do świadomości ówczesnej społeczności żydowskiej, która według
swoich niezmiernie srogich w tamtym czasie obyczajów religijnych oraz praw,
prędzej wydałaby się na zatracenie niźli bezpodstawnie śmiała nazwać, kogoś
Bogiem (Synem Bożym / Mesjaszem)!

Bezpodstawne uznanie kogoś Bogiem było wówczas największym świętokradztwem
i niedopuszczalnym grzechem, a w końcu Jezus został wtedy uznany Bogiem przez
tysiące Żydów, którzy byli świadkami tego, co mówił i czynił. Jezus nauczał z
niewysłowioną mądrościa, uzdrawiał głuchych i niewidomych, sparaliżowanych i
kalekich. Pomnażał chleb i wino, uzdraiał trędowatych, uwalniał opętanych, ożywiał
umarłych i odczytywał ludzkie myśli oraz zamysły,  uczucia i ludzką naturę. A nade
wszystko zmartwychwstał po śmierci! Przytoczmy tu więc 4 fragmenty z Ewangelii na
ten temat, po jednej od każdego z Ewangelistów:
"Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie"

(Ewangelia św. Jana 4,48).
Jak przypomina uznany
amerykański apologeta i
biblista dr. J. McDowell, iż
eksperci od iluzji, a wsród nich
największy iluzjonista
amerykański i ekspert w
wykrywaniu oszustw oraz
mistyfikacji,  
Andre Kole
(Robert Gurtler)
, człowiek od
którego zawodu iluzji uczyło
się wielu uzdolnionych
iluzjonistów (magików),
oświadczył, iż stanowczo
wyklucza jakąkolwiek
możliwośc mistyfikacji ze
strony Jezusa odnośnie jego
cudów.
Nie ma takiej możliwości!
Jezus czynił cuda w otwartym
terenie, na oczach tysięcy
świadków. Często świadkami
tymi byli krytycznie nastawieni
przeciwnicy- Faryzeusze,
bacznie obserwujacy Go i
następnie prowadzący
skrupulatne dochodzenia w
stosunku do uzdrowionych.
Co najwyżej uważano, że czyni
on cuda mocą " belzebuba",
czyli diabła.
W przeciwieństwie,
dzisiejsi iluzjoniści,
miesiącami trenują i
przygotowują się do
jakiejś sztuczki iluzji, a
przede wszystkim
mając do dyspozycji
cały zespół
wspierających ich
fachowców, komputery
i ciężarówki pełne
sprzętu, aby
przeprowadzić taką czy
inną sztuczkę w
zamkniętym i ściśle,
technicznie
kontrolowaqnym
pomieszczeniu/ miejscu.
Jezus uzdrawia, źródło: Wikimedia Commons, licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brooklyn_Museum_-
_He_Heals_the_Lame_(Il_gu%C3%A9rit_les_boiteux)_-_James_Tissot.jpg
Jezus uzdrawia trędowatego,
źródło: Wikimedia Commons, licencja: http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Brooklyn_Museum_-
_Healing_of_the_Lepers_at_Capernaum_(Gu%C3%
A9rison_des_l%C3%A9preux_%C3%A0_Capernaum)_-
_James_Tissot_-_overall.jpg
Dzisiejsza technika w pracy twórczej do dyspozycji iluzjonistów,
źródło: Wikimedia Commons, licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FilmCrew.jpg
Jezus działał bez tego wszystkiego i na otwartej przestrzeni, otoczony zewsząd
krytycznymi obserwatorami, czychajacymi tylko na jakiś Jego niewłaściwy ruch. Nie -
jak stwierdził
Andre Kole - Jezus, który czynił mnustwo wielkich cudów w żaden
sposób nie mógł tego udawać! To niemożliwe
!

"Gdy przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy
ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie
oczyścić». Jezus wyciągnął rękę i dotknął go, mówiąc: «Chcę, bądź oczyszczony».
I natychmiast trąd z niego ustąpił. A On mu przykazał, żeby nikomu nie mówił: «Ale
idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz,
na świadectwo dla nich». Lecz tym szerzej rozchodziła się Jego sława, a liczne
tłumy zbierały się, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych niedomagań.
On jednak usuwał się na miejsca pustynne i modlił się."

(Ewangelia św. Łukasza 6, 12-16)
"W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z Nim i nie mieli co jeść, przywołał do
siebie uczniów i rzekł im: «Żal Mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie
mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze; bo
niektórzy z nich przyszli z daleka». Odpowiedzieli uczniowie: «Skąd tu na
pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem?» Zapytał ich: «Ile macie
chlebów?» Odpowiedzieli: «Siedem». I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy
siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je
rozdzielali. I rozdali tłumowi. Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił
błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do sytości, a pozostałych ułomków
zebrali siedem koszów. Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił."

(Ewangelia w. Marka 8; 1-9)
"Przechodząc zobaczył człowieka
niewidomego od urodzenia.  Jego
uczniowie zapytali Go: "Rabbi, kto
grzech popełnił: on czy jego rodzice,
że się ślepy urodził?"  Jezus
odpowiedział: "Ani on grzechu nie
popełnił, ani jego rodzice, lecz to po
to, aby na nim objawiły się dzieła
Boga. Trzeba, abyśmy, dopóki dzień
jest, spełniali dzieła Tego, który mnie
posłał. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie
będzie mógł działać. Dopóki będę na
świecie, będę światłem świata".  Po
tych słowach splunął na ziemię i
przygotował maź ze śliny. Tą mazią
posmarował jego oczy  i rzekł mu:
"Idź, obmyj się w sadzawce Siloam"
(ta nazwa znaczy "Posłany"). On
poszedł, obmył się i wrócił już widząc."

(Ewangelia św. Jana 9, 1-7)
"Idąc stamtąd, wszedł do ich
synagogi. A był tam] człowiek, który
miał uschłą rękę. Zapytali Go, by
móc Go oskarżyć: "Czy wolno
uzdrawiać w szabat?" Lecz On im
odpowiedział: " Kto z was jeśli ma
jedną owcę, i jeżeli mu ta w dół
wpadnie w szabat, nie chwyci i nie
wyciągnie jej? O ileż ważniejszy jest
człowiek niż owca! Tak więc wolno
jest w szabat dobrze czynić" Wtedy
rzekł do owego człowieka: "Wyciągnij
rękę!" Wyciągnął, i stała się znów tak
zdrowa jak druga."

(Ewangelia św. Mateusza 12, 9-13)
Jezus uzdrawia niewidomego: żródło, Wikimedia Commons,
licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brooklyn_Museum_-
_The_Blind_of_Capernaum_(Les_aveugles_de_Capharnum)_-_James_Tissot_-_overall.jpg
Uzdrowienie paralityka nad sadzawką Betesda, źródło: Wikimedia Commons,
licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christhealingthesick.jpg
Jezus przemienia wodę w wino w Kanie Galilejskiej:
źródło: Wikimedia Commons, licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brooklyn_Museum_-
_The_Marriage_at_Cana_(Les_noces_de_Cana)_-_James_Tissot_-_overall.jpg
Takie postępowanie Jezusa nie było przypadkowe!
Słowa Ewangelii objaśniają to
:
Za sprawą apostołów już w latach 40,
czyli wkrótce po odejściu Chrystusa,
Chrześcijaństwo zaczęło utrwalać się
poza Palestyną tj. w Egipcie, Azji
Mniejszej, Syrii, Grecji, a również w
Rzymie.
W latach pięćdziesiątych n.e do
niemałej ilości wspólnot
chrześcijańskich bardzo licznie
przynależeli Grecy i Rzymianie.
Największe ośrodki chrześcijańskie
powstawały w Damaszku, Antiochii
Syryjskiej, Cezarei, Ikonium, Efezach,
Atenach, Laodyceii, Filadelfii w
Bizancjum, Koryncie, Tesalonikach,
Smyrnie, Filipii oraz w Rzymie.
W II wieku n.e. Chrześcijaństwo
dotarło do Kartaginy. W owym czasie
religie tą przyjęło wiele uznanych
postaci tamtych czasów jak np.
Orygenes, Tertulian czy Cyprian z
Kartaginy. W pierwszej połowie lat
300-tnych już nawet całe państwa jak
np. państwo armeńskie, etiopskie czy
Georgia przyjęły religię
chrześcijańską jako narodową, a za
nimi niebawem tj. w roku 380
nastąpiło ustanowienie oficjalnego
Kościoła Chrześcijańskiego w
Rzymie. Następnie, Chrześcijaństwo
podążało  dalej i dalej, aby w końcu
stać się najliczniejszą religią świata
oraz dotrzeć do wszystkich jego
zakątków. Ponadto, proszę pamiętać,
że cały ten tak szybki rozwój
Chrześcijaństwa następował w
klimacie intensywnych i okrutnych
prześladowań. Z kolei, biorąc pod
uwagę fakt, że działo się to w czasach
kiedy przepływ informacji był jeszcze
mało doskonały, możemy szczerze
uznać, że nie działo się to bez
przyczyny.
Ewidentnie, takie szybkie zawierzenie
przez innych, mogło się dokonać tylko i
wyłącznie dzięki wiarygodnym osobom
będącym, naocznymi świadkami misji
samego Jezusa na Ziemi oraz Jego
Zmartwychwstania, jak również tego co
Jezus czynił i nauczał, a które następnie
szczerze zaświadczały o tym wszystkim.

źródło: na podstawie informacji ubocznych oraz Wikipedia pt. "Chistoria
Chrześcijaństwa"; http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Christianity
Prześladowanie Chrześcijan - św. Wawrzyniec
męczennik przed Valerianusem
, źródło: Wikipedia, licencja: http:
//en.wikipedia.org/wiki/File:Lawrence-before-Valerianus.jpg
„Uczniowie Jezusa nie mieli nic do zyskania kłamiąc i rozpoczynając
tą nową religię. Ich perspektywą były zmagania, pośmiewisko,
upokorzenia i męczeńska śmierć. W świetle powyższych, oni sami
nigdy nie pozyskaliby takiej niewyczerpanej motywacji, wiedząc, że
to, co nauczają jest kłamstwem. Uczniowie ci nie byli głupcami, a
Paweł był rozsądnym intelektualistą wysokiego formatu. Przez trzy
czy cztery dekady ich nauczania istniałaby nie jedna tam okazja, aby
rozpatrzyć to ponownie i obnażyć kłamstwo”

- Dr. J.P. Moreland.
"Czy ci mężczyźni, którzy przyczynili się do przemiany moralnej
struktury społeczeństwa, są wytrawnymi kłamcami czy też
szaleńcami opanowanymi złudzeniem?
Te propozycje są trudniejsze do uwierzenia niźli fakt
Zmartwychwstania, i nie ma nawet krztyny dowodu, aby je
potwierdzić"

- Dr. Paul Little.
"Prosta wiara Chrześcijan, którzy wierzą w Zmartwychwstanie jest
niczym w porównaniu do naiwności sceptyków, którzy to prędzej
zaaprobują najbardziej zwariowane romansidło niż uznają szczere
świadectwo historycznej pewności. Trudności w uwierzeniu mogą być
tu wielkie; jednakże absurdy tej niewiary są jeszcze większe"

- Dr. George Hanson
Dowód: D./ (Nagła
Przemiana
Apostołów po
Zmartwychwstaniu
Jezusa)

Apostołowie, którzy
wielokrotnie stchórzyli i
uciekli, którzy także uciekli
w czasie krzyżowania
Jezusa
(Piotr ze strachu
zaparł się go nawet 3
krotne)
, po ukrzyżowaniu
Go również nie wierzyli
wpierw w to, że Jezus mógł
Zmartwychwstać (patrz
opisy Ewangelii, patrz
choćby informacje o
„niewiernym Tomaszu”).

-
Dopiero po zobaczeniu
Zmartwychwstałego
Mistrza uwierzyli
, a
następnie całe swoje życie
poświęcili na głoszenie
Ewangelii w trudach,
znojach i cierpieniach i aż
do męczeńskiej śmierci!

Wszyscy oni
(oprócz  
torturowanego i
uwięzionego następnie
św. Jana)
zginęli z tego
powodu śmiercią
męczeńską w okrutnych
torturach.
Ta nagła, natychmiastowa wprost przemiana apostołów Jezusa po Jego
Zmartwychwstaniu, niezaprzeczalnie jawi się nam jako bezsprzeczny,
logiczny i klarowny dowód tego, czego świadkami stali się ci ludzie w
tamtym czasie!
Stali się oni świadkami Zmartwychwstania Mesjasza, a którego to
zdarzenia, jak oświadczyli najlepsi nawet eksperci od iluzji -
w żaden
sposób mylić się nie mogli
!
Jezus instruuje apostołów już po Zmartwychwstaniu:
źródło: Wikimedia Commons, licencja: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brooklyn_Museum_-
_Feed_My_Lambs_(Pais_mes_brebis)_-_James_Tissot.jpg
Jak więc widzimy, ci, wcześniejsi jeszcze obawiający się o swoje życie, uciekający i
chowający się oraz zdezorientowani ludzie, po tym, co zobaczyli, tak mocno już
uwierzyli, że nawet oddali za Jezusa swoje życie i to w ciężkich, okrutnych torturach!

W torturach za wiarę umierali także i inni Chrześcijanie, którzy byli wcześniejszymi
świadkami Zmartwychwstałego Jezusa.
Jezus spotyka się z apostołami po Zmartwychwstaniu, źródło: Wikipedia Commons, licencja: http:
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Brooklyn_Museum_-_Meal_of_Our_Lord_and_the_Apostles_(Repas_de_Notre-Seigneur_et_des_ap%C3%B4tres)_-
_James_Tissot.jpg
„W rzeczy samej, biorąc pod uwagę wszystkie dowody, nie jest przesadą
powiedzieć, że nie ma historycznego zajścia lepiej, czy też
wszechstronniej potwierdzonego niż Zmartwychwstanie Jezusa.
Nic, jak tylko anegdotyczne założenie, że musi być to nieprawdą, mogło
zasugerować pogląd odnośnie braku dowodów tego wydarzenia”

- Profesor Brooke Foss Westcott.
Trzy zasadnicze rzeeczy stały się wieczną pieczęcią na prawdzie o Jezusie:
  • - pusty grób Jezusa po trzech dniach od Jego pochówku, któremu nikt i
nigdy nie przeciwstawił się w owym czasie!
  • - objawienie się Jezusa Apostołom, ale i 500 innym osobom po Jego
Zmartwychwstaniu!
  • - niebywała przemiana apostołów po spotkaniu ze Zmartwychwstałym Jezusem!
Rozdziały Główne:
(po prawej stronie są guziki
do podrozdziałów w tym
temacie)
Podrozdziały Tego
Tematu:
(po lewej stronie są
guziki do
tematów głównych)